Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.03.2015 № 10  «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Турківського районного суду Львівської області»

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Турківського районного суду Львівської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Трудова дисципліна в Турківському районному суді Львівської області (далі - суд) забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної високоефективної роботи, творчим та свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

Обов'язок і справа честі кожного працівника суду - додержання Конституції та інших актів законодавства України, сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціативність і творчість в роботі, дотримання трудової дисципліни.

Дисципліна праці - це не тільки суворе дотримання правил внутрішнього розпорядку, але й свідоме, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

1.2. Робота в суді повинна ґрунтуватися на принципах служіння народу України, демократизму і законності, гуманізму і соціальної справедливості, пріоритету прав людини і громадянина, професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку суду (далі - правила) мають сприяти сумлінному ставленню до праці, подальшому зміцненню дисципліни, належній організації праці, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню її ефективності.

1.4. Невід'ємною частиною цих правил є «Правила поведінки працівника суду», затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року № 33, (додаток № 1 до правил).

1.5. Питання застосування правил вирішуються головою суду в межах наданих повноважень, якщо інше не передбачено діючим законодавством.

1.6 . Ці правила поширюються на всіх працівників суду, які повинні ознайомитися з ними під розпис, знати і неухильно дотримуватись. Словосполучення працівники суду використовується в тексті правил у значенні «судді та працівники апарату суду».

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ

2.1. Судді призначаються на посаду та звільняються з посади на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а саме на підставі відповідного акту про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді на підставі відповідного наказу голови суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення судді під розпис.

2.2. Прийняття на роботу та звільнення з роботи судді оформлюється наказом голови суду, а прийняття на роботу і звільнення з роботи працівника апарату суду керівником апарату суду, який оголошується працівнику під розпис. У наказі про прийняття на роботу має бути вказано назву посади, ранг, встановлений у межах відповідної категорії посад - для осіб, які приймаються на державну службу, та умови оплати праці.

2.3. Працівники апарату суду, крім помічників суддів, приймаються на роботу та звільняються з роботи на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» на підставі наказу керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення працівнику апарату суду під розписку.

Відповідно до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду. Призначення на посаду помічника судді здійснюється без конкурсного відбору на підставі письмового подання судді керівником апарату суду.

2.4. Перед тим, як суддя та працівник апарату суду приступлять до роботи, особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді, та керівник апарату суду зобов'язані ознайомити, працівника апарату суду:

з роботою, що йому доручається, з посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) та «Правилами поведінки працівника суду», затвердженими рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року № 33, які є невід'ємною частиною цих Правил - під розпис;

працівника апарату суду та суддю :

з умовами оплати праці, з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з вимогами з питань дотримання техніки безпеки, протипожежної охорони, охорони праці;

з наказами голови суду, які стосуються організації діяльності суду та забезпечення в суді умов для здійснення правосуддя, а працівника апарату суду - для належного виконання цим працівником апарату суду своїх функціональних обов'язків.

2.5. На всіх суддів та працівників апарату суду ведуться трудові книжки. Трудові книжки ведуться та зберігаються у встановленому чинним законодавством України порядку. Відповідальною за належне ведення та зберігання трудових книжок є особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді. Трудова книжка повертається судді та працівнику апарату суду у день звільнення із внесеним до неї записом про звільнення. Запис про причину звільнення в трудовій книжці робиться в точній відповідності з формулюванням діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

2.6. Припинення трудових відносин працівника можливий тільки на підставі, передбаченій законодавством України. У разі звільнення працівника апарату суду за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) з письмовим попередженням про це голови суду та керівника апарату суду за два тижні, за домовленістю між працівником апарату суду і головою суду та керівником апарату суду відносини можуть бути розірвані до закінчення строку попередження про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

3.1. Працівники суду зобов'язані здійснювати свої повноваження чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження голови суду, а працівники апарату суду - також судді та керівника апарату суду, використовувати весь робочий час для продуктивної праці та утримуватися від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої обов'язки.

Судді здійснюють свої повноваження на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Коло обов'язків, покладених на працівника апарату суду, визначається Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді та Посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) цього працівника.

3.2.Основні обов'язки працівника апарату суду:

- додержуватись Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», трудового законодавства та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України;

- суворо дотримуватись вимог законодавства про запобігання та протидію корупції;

- неухильно дотримуватись службової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку та «Правил поведінки працівника суду», затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року № 33, які є невід'ємною частиною цих Правил;

- зберігати та не розголошувати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством визнана інформацією з обмеженим доступом та такою, що не підлягає розголошенню;

- виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, виступати проти антидержавних проявів, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

- завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду;

- не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

- безпосередньо виконувати свої функціональні обов'язки, своєчасно, чітко і якісно виконувати розпорядження голови суду, судді та керівника апарату суду і його заступника;

- сумлінно ставитись до виконання своїх функціональних обов'язків, проявляти ініціативу і творчість в роботі;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію;

- у разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження тощо) передати іншому, визначеному головою чи керівником апарату суду, працівнику всі справи та документи.

3.3. Працівники апарату суду не мають права передоручати виконання своїх функціональних обов'язків іншим працівникам без відома керівництва суду.

3.4. Працівники суду зобов'язані:

- підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце та зали судових засідань (ті працівники апарату, які працюють із суддями, за якими, згідно наказу голови суду, закріплені відповідні зали судового засідання),

залишаючи своє робоче місце в чистоті протягом робочого дня та по його закінченні; не залишати на столах та інших відкритих місцях робочу документацію, документи для службового користування; закривати сейфи і шафи, вимикати освітлення, електричні прилади та комп'ютерну техніку;

- дбайливо ставитись до майна, що надане в розпорядження працівника, берегти та ефективно використовувати обладнання, дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей, документів, економічно і раціонально використовувати електроенергію;

- дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії;

- шанобливо ставитися до громадян та інших працівників суду, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

- мати охайний вигляд і одяг, без елементів ексцентричності, стриманого кольору та фасону, який відповідає діловому стилю;

- у разі хвороби обов'язково повідомляти особу, відповідальну за ведення кадрового діловодства в суді, а працівник апарату суду - також керівника апарату суду та суддю, з яким працює, про тимчасову відсутність. По виході на роботу своєчасно подати оформлений належним чином лист непрацездатності особі, відповідальній за ведення кадрового діловодства в суді;

- суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщенні суду.

3.5. Працівники суду мають право:

- розглядати і брати участь у розгляді питань та приймати рішення в межах своїх функціональних обов'язків;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, інших працівників і громадян;

- вимагати затвердження керівником апарату суду визначеного обсягу посадових (функціональних) обов'язків;

- на вихід на роботу в дні відрядження у випадку виробничої необхідності до часу вибуття у відрядження та після прибуття з відрядження;

- на оплату праці залежно від посади, якості, досвіду та стажу роботи;

- безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ними державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.6. Працівники суду мають інші права та обов'язки передбачені чинним законодавством України та цими Правилами.

4. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ СУДУ  

4.1. Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить начальнику Територіального управління  державної судової адміністрації України  в  Львівській області подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

3) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

4) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

5) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

6) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

7) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

8) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

5. УМОВИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ

5.1. Для працівників суду встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота та неділя.

5.2. Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється:

з понеділка по четвер:

- початок роботи о 09 годині 00 хвилин

- закінчення роботи о 18 годині 00 хвилин

в п'ятницю:

- початок роботи о 09 годині 00 хвилин

- закінчення роботи о 16 годині 45 хвилин

- перерва для відпочинку та харчування з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин.

5.3. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого, дня, але не більше ніж 45 хвилин.

5.4. Загальна тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи становить 08 годин 15 хвилин, а в п'ятницю - 07 годин 00 хвилин.

5.5. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (ст. 73 КЗпП України).

5.6. Робота у вихідні дні та в режимі чергування встановлюється окремими наказами голови суду, рішеннями зборів суддів. За розпорядженням голови суду для виконання невідкладної і термінової роботи працівники апарату суду - державні службовці зобов'язані з'являтися на роботу у вихідні та святкові дні. Робота у ці дні компенсується у відповідності із вимогами діючого трудового законодавства.

5.7. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати і знімати з роботи для виконання інших робіт, не пов'язаних з службовою діяльністю.

5.8. Працівники суду повинні звільнити службові приміщення не пізніше 21 години. Після 21 години працівники суду можуть перебувати у приміщенні суду за погодженням з головою суду або керівником апарату суду.

5.9. Питання проведення в суді оперативних нарад та занять з підвищення професійної кваліфікації працівників вирішуються головою суду або за його розпорядженням  керівником апарату суду.

5.10. В суді здійснюється облік виходу на роботу. До початку роботи кожен працівник зобов'язаний особисто розписатись в журналі про вихід на роботу. За належне здійснення обліку виходу на роботу відповідає керівник апарату суду.

5.11. Паління в приміщенні суду та у робочий час працівниками суду перед приміщенням суду заборонено.

5.12. Черговість надання щорічних відпусток суддям визначається графіком відпусток, який складається не пізніше 15 січня поточного року на кожний календарний рік та затверджується головою суду.

Черговість надання щорічних відпусток працівникам апарату суду визначається графіком відпусток, який складається не пізніше 15 січня поточного року на кожний календарний рік та затверджується керівником апарату суду.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної та безперервної роботи суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

5.13. Перенесення щорічної відпустки допускається тільки у випадках передбачених діючим законодавством або за погодженням з головою суду та керівником апарату суду.

5.14. Працівник суду зобов'язаний подати голові суду та керівнику апарату заяву про надання відпустки за два тижні до її запланованого до графіку надання відпусток початку,  погоджені головою суду, суддею та керівником апарату суду.

5.15. За сімейними обставинами та за інших причин працівнику суду може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, погоджений з головою суду або керівником апарату суду, але не більше 15 календарних днів на рік.

5.16. За наказом голови суду або керівника апарату суду працівники можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час протягом року чи приєднується до відпустки у наступному році. Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається лише у випадках, передбачених трудовим законодавством.

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

6.1. За зразкове виконання суддями трудових обов'язків, підвищення ефективності праці, тривалу і сумлінну працю наказом голови суду застосовуються такі заохочення:

- преміювання;

- надбавка;

- грамота;

- подяка;

- нагрудний знак «Турківський районний суд Львівської області».

За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення ефективності праці, тривалу і сумлінну працю наказом керівника апарату суду застосовуються такі заохочення:

- оголошення особистої подяки;

- нагородження почесною грамотою;

- преміювання;

- дострокове присвоєння чергового рангу державної служби у межах відповідної категорії;

- нагрудний знак «Турківський районний суд Львівської області»;

- за особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань;

6.2. При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морального та матеріального стимулювання праці.

6.3. Заохочення застосовуються наказом голови суду або керівника апарату, який оголошується або доводиться до відома працівника під розпис, про що робиться відповідний запис до трудової книжки. Наказ про застосування заохочення може бути доведений до відома всіх працівників суду шляхом урочистого оголошення.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1 Порушення трудової дисципліни, або невиконання чи неналежне виконання без поважних  причин працівником апарату суду покладених на нього трудових і службових обов'язків, допущення інших негативних вчинків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством про працю.

Застосування дисциплінарного стягнення до працівника апарату суду здійснюється керівником апарату суду у відповідності та в порядку, визначеному трудовим законодавством та Законом України «Про державну службу».

7.1.2. За порушення трудової дисципліни згідно із ст. 147 КЗпП України за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків працівником апарату суду, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить державного службовця або дискредитує судову гілку влади, керівником апарату суду можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення;

Звільнення як дисциплінарне стягнення до працівника апарату суду може бути застосоване за систематичне невиконання ним без поважних причин покладених на нього функціональних обов'язків чи Правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного стягнення.

7.1.3. До державних службовців апарату суду, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним трудовим законодавством, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.1.4. Відповідно до ч. 3 ст. 151 КЗпП України, якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються, якщо стягнення не знято достроково.

7.1.5. Дисциплінарні стягнення накладаються наказом керівника апарату суду. Наказ керівника апарату суду про накладення дисциплінарного стягнення оголошується або доводиться до відома працівника апарату суду під розпис. В превентивних цілях зазначений наказ доводиться до відома всіх працівників суду. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.1.6. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення визначеного строку наказом керівника апарату суду за клопотанням працівника, на якого було накладене стягнення.

7.1.7. За порушення трудової або виконавчої дисципліни працівник може бути позбавлений преміальної оплати. Повне або часткове позбавлення премії, що входить до системи оплати праці, може проводитись незалежно від дисциплінарного стягнення.

7.1.8. Державні службовці, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством України.

7.2 . Питання про дисциплінарну відповідальність суддів вирішується у порядку та на підставах, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».